Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam
Công bố thông tin 10/2024: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của BKG

Công bố thông tin 10/2024: Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của BKG

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin 10/2024: Tài liệu số 3683/UBCK-QLCB ngày 10/06/2024 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước về báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của BKG 20240611 – BKG – Bao...