Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Báo cáo tài chính

CBTT số 05/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Kiểm toán 2023

CBTT số 05/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Kiểm toán 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin số 05: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 20240330-BKG-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-2023-1Tải xuống 20240330-BKG-Bao-cao-tai-chinh-rieng-kiem-toan-2023-1Tải...

CBTT số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

CBTT số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 20240126-BKG-Bao-cao-tai-chinh-HOP-NHAT-Quy-IV-2023Tải xuống 20240126-BKG-Bao-cao-tai-chinh-RIENG-Quy-IV-2023Tải...

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 16/2022/CBTT: Báo cáo tài chính quý I năm 2022 File đính kèm: + Báo cáo tài chính Hợp nhất: 20220429 - BKG - Bao cao tai chinh hop nhat quy I + Báo cáo tài chính riêng: 20220429...

CBTT số 16 – Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

CBTT số 16 – Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông! BKG Việt Nam công bố thông tin số 16 về Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Báo cáo tài chính riêng  16. Báo cáo Công ty mẹ quý II năm 2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất 16. Báo cáo hợp nhất quý II năm...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

BKG Việt Nam công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 1. Công bố thông tin (Kí điện tử) 2. 2. BCTC hợp nhất (BKG) (Kí điện tử) 3. 3. BCTC riêng (BKG) (Kí điện...