Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

KHÁT VỌNG TIÊN PHONG...

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy đồ gỗ và thực phẩm sạch làm lĩnh vực trọng tâm, BKG Việt Nam phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế…

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI