Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

BKG VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI CHÚNG

BKG VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẠI CHÚNG      Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 1085/UBCK-GSĐC ngày 21/02/2020 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng Công ty...