Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 05/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Kiểm toán 2023

CBTT số 05/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Kiểm toán 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin số 05: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 20240330-BKG-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-kiem-toan-2023-1Tải xuống 20240330-BKG-Bao-cao-tai-chinh-rieng-kiem-toan-2023-1Tải...

CBTT số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

CBTT số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 03/2024/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 20240126-BKG-Bao-cao-tai-chinh-HOP-NHAT-Quy-IV-2023Tải xuống 20240126-BKG-Bao-cao-tai-chinh-RIENG-Quy-IV-2023Tải...

CBTT số 22/2023/CBTT: Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐQT/BKG

CBTT số 22/2023/CBTT: Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐQT/BKG

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 22: Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐQT/BKG thông qua nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022...