Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM Công bố thông tin 34/2022/CBTT: BKG Việt Nam nhận được thông báo số 2081/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết.

Giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết