Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 21 về Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

File đính kèm: 21. Công bố thông tin 21