Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 21/2022/CBTT: Nghị quyết HĐQT 10/2022/NQ-HĐQT/BKG thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và 2021

File đính kèm: 20220709 – BKG – Nghi quyet HDQT thong qua ho so chi tra co tuc nam 2020 va 2021