Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 15: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 06/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 27 tháng 6 năm 2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023