Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 142022/CBTT: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT chốt danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

File đính kèm: Thông báo danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ 2022