Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 06 – Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023