Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 07/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

CBTT số 07/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 07 – Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 20230428-BKG-Bao-cao-tai-chinh-Rieng-Quy-I-nam-2023Tải xuống 20230428-BKG-Bao-cao-tai-chinh-Hop-nhat-Quy-I-nam-2023-2Tải...

CBTT số 06/2023/CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

CBTT số 06/2023/CBTT: Báo cáo thường niên năm 2022

Kinh gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 06 – Gia hạn và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 20230407-BKG-Nghi-quyet-HDQT-so-02-chot-danh-sach-hop-DHDCD-thuong-nien-2023Tải...

CBTT số 02/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

CBTT số 02/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam Công bố thông tin 02/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 Báo cáo tài chính riêng: 20230114 - BKG - Bao cao tai chinh Rieng Quy IV Báo cáo tài chính Hợp nhất: 20230114 - BKG - Bao cao tai chinh Hop nhat Quy...

CBTT số 01/2023/CBTT: Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 9

CBTT số 01/2023/CBTT: Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam Công bố thông tin 01/2023/CBTT: Ngày 03/01/2022, BKG Việt Nam nhận được đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 (ngày 27 tháng 12 năm 2022) 20230104 - BKG - Thay doi dang ky kinh doanh lan thu...

CBTT số 34/2022/CBTT: Giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

CBTT số 34/2022/CBTT: Giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM Công bố thông tin 34/2022/CBTT: BKG Việt Nam nhận được thông báo số 2081/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết. Giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm...