Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 21/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

CBTT số 21/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 21: Báo cáo tài chỉnh riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2023 20231028-BKG-BCTC-Rieng-Quy-3-nam-2023Tải xuống 20231030-BKG-BCTC-Hop-nhat-quy-3-nam-2023Tải...

CBTT số 17/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

CBTT số 17/2023/CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 17: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 20230729-BKG-BCTC-Rieng-Quy-II-nam-2023Tải xuống 20230729-BKG-BCTC-Hop-nhat-quy-II-nam-2023Tải...

CBTT số 15/2023/CBTT: Thông qua giao dịch với bên liên quan

CBTT số 15/2023/CBTT: Thông qua giao dịch với bên liên quan

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 15: Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 06/2023/NQ-HĐQT/BKG ngày 27 tháng 6 năm 2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2023...

CBTT số 12/2023/CBTT: Thay đổi nhân sự

CBTT số 12/2023/CBTT: Thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 12: Thay đổi nhân sự 20230526-BKG-Thong-bao-thay-doi-nhan-suTải...