Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Công bố thông tin

CBTT số 202022/CBTT: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022

CBTT số 202022/CBTT: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 20/2022/CBTT: Nghị quyết HĐQT 09/2022/NQ-HĐQT/BKG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. File đính kèm: 20220630 - BKG - Lua chon don vi kiem toan nam...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi Quý Cổ đông! Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam thông báo đến Quý Cổ đông thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên...

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

CBTT số 162022/CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 16/2022/CBTT: Báo cáo tài chính quý I năm 2022 File đính kèm: + Báo cáo tài chính Hợp nhất: 20220429 - BKG - Bao cao tai chinh hop nhat quy I + Báo cáo tài chính riêng: 20220429...