Kính gửi Quý Cổ đông! BKG Việt Nam kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020 (BKG) Bao cao thuong nien 2020-210419