Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Văn hóa doanh nghiệp

BKG Việt Nam là một công ty hướng đến mô hình tập đoàn, với hoạt động đồng bộ và trong tậm vào kĩnh vực Sản xuất đồ gỗ nội thất và Nông nghiệp an toàn.Sự tin cậy, tầm nhìn, tính sáng tạo, năng động, niềm tự hào và sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ nhân viên là những giá trị cốt lõi làm nền tảng tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy, nét văn hóa doanh nghiệp luôn được BKG Việt Nam đề cao và chú trọng:

  • Tin tưởng lẫn nhau

Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và phải luôn gắn liền với các công việc kinh doanh của BKG Việt Nam.

  • Tôn trọng lẫn nhau

Mỗi cá nhân cần tự trọng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong tổ chức. Đây là một giá trị được tất cả các thành viên trong Công ty tôn vinh và gìn giữ.

  • Có trách nhiệm

Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên sẽ có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn luyện cần thiết để có thể thành công trong công việc. Các cá nhân phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của BKG Việt Nam nói chung và của từng thành viên nói riêng.

  • Hợp tác

Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường hợp tác. Tại BKG, chúng tôi luôn lấy con người làm trung tâm, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những giá trị cốt lõi như: Đoàn kết, Tôn trọng và Hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, chúng tôi coi sự đa dạng là khởi nguồn của sự sáng tạo và phát triển không ngừng.