Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông!

Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về số 31/2022/CBTT: BKG Việt Nam Công bố thông tin Chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 7350/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 11 năm 2022 của UBCK Nhà Nước và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT/BKG về việc thông qua tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

20220811 – BKG – Thong bao chap thuan phat hanh co phieu va NQ HDQT tang von dieu lẹ