Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam
CBTT số 33/2022/CBTT: Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/BKG ngày 23 tháng 11 năm 2022 về ngày đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

CBTT số 33/2022/CBTT: Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/BKG ngày 23 tháng 11 năm 2022 về ngày đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM Công bố thông tin 33/2022/CBTT: BKG Việt Nam Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/BKG ngày 23 tháng 11 năm 2022 về ngày đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu...
CBTT số 31/2022/CBTT: Thông báo chấp thuận phát hành cổ phiếu và NQ HĐQT thay đổi vốn điều lệ

CBTT số 31/2022/CBTT: Thông báo chấp thuận phát hành cổ phiếu và NQ HĐQT thay đổi vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông Công bố thông tin về số 31/2022/CBTT: BKG Việt Nam Công bố thông tin Chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 7350/UBCK-QLCB ngày 04 tháng 11 năm 2022 của UBCK Nhà Nước và Nghị quyết số...