Trang thông tin điện tử của tập đoàn BKG Việt Nam
CBTT số 152022/CBTT: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT chốt danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

CBTT số 152022/CBTT: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT chốt danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam gửi Quý cổ đông công bố thông tin số 142022/CBTT: Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT chốt danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 File đính kèm: Thông báo danh sách và thời gian họp ĐHĐCĐ...